Klantenservice
Internet + gratis cadeau Bestel hier en ontvang een gratis
cadeau bijv: tablet of mediaplayer

Telefoonnummer: 053-7600099
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00.

Uw voordeel bij ons
  • Gratis overstapservice
  • Gratis luxe cadeau
  • Snelle levering
  • Objectief en compleetLive chat support
  • Meer dan 72.000 klanten

Zoekt u iets?

Top 5 pakketten
  1. 500 Mbit/s XS4ALL
  2. 500 Mbit/s XS4ALL
  3. 500 Mbit/s XS4ALL
  4. 500 Mbit/s T-Mobile
  5. 500 Mbit/s XS4ALL
Controleer glasvezel beschikbaarheid in uw wijk
Postcode: Huisnr:
Waarom mijn postcode invullen?

Glasvezel beschikbaarheid in Friesland

Direct de glasvezel beschikbaarheid controleren
Voer bovenaan de postcodecheck uit en u ziet direct of er glasvezelpakketten op uw adres beschikbaar zijn.

Glasvezel plaatsen in Friesland


'
A Aalsum Abbega Achlum Aegum Akkrum Akmarijp Allingawier Ameland Anjum Appelscha Arum Augsbuurt Augustinusga
B Baaiduinen Baard Baijum Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Beetgum Beetgumermolen Beetsterzwaag Bergum Berlikum Birdaard Bitgummole Blauwhuis Blesdijke Blessum Blija Boelenslaan Boer Boijl Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Bozum Brantgum Breezanddijk Britsum Britswert Broek Broeksterwâld Broeksterwoude Buitenpost Burgwerd Burum
C Cornjum Cornwerd
D Damwâld Damwoude De Blesse De Falom De Hoeve De Knipe De Tike De Valom De Veenhoop De Westereen De Wilgen Dedgum Deersum Deinum Delfstrahuizen Dijken Dokkum Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachtstercompagnie Driesum Driezum Drogeham Dronrijp
E Echten Echtenerbrug Edens Ee Eernewoude Eesterga Eestrum Elahuizen Elsloo Engelum Engwierum Exmorra
F Feanwâlden Feinsum Ferwerd Ferwoude Finkum Firdgum Fochteloo Folgeren Follega Folsgare Foudgum Franeker Friens Frieschepalen
G Gaast Gaastmeer Garijp Gauw Genum Gerkesklooster Gersloot Giekerk Ginnum Goënga Goëngahuizen Goïngarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grouw Gytsjerk
H Hallum Hantum Hantumeruitburen Hantumhuizen Hardegarijp Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Hee Heeg Heerenveen Hemelum Hempens Hemrik Hennaard Herbaijum Het Heidenschap Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijlaard Hijum Hindeloopen Hitzum Hogebeintum Hollum Holwerd Hommerts Hoornsterzwaag Houtigehage Huns
I Idaard Idsegahuizum Idskenhuizen Idzega IJlst IJsbrechtum Indijk Ingelum Irnsum It Heidenskip Itens
J Janum Jellum Jelsum Jislum Jonkersland Jorwerd Joure Jouswier Jubbega Jutrijp
K Katlijk Kimswerd Klooster-Lidlum Kolderwolde Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kubaard
L Langedijke Langelille Langezwaag Langweer Leeuwarden Legemeer Lekkum Lemmer Lichtaard Lioessens Lions Lippenhuizen Loënga Lollum Longerhouw Luinjeberd Lutkewierum Luxwoude
M Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marssum Menaam Menaldum Metslawier Midlum Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molkwerum Morra Munein Munnekeburen Munnekezijl
N Nes Nes Gem Boornsterhem Nes Gem Dongeradeel Niawier Nieuwebrug Nieuwehorne Nieuweschoot Nij Beets Nijeberkoop Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Nijland Noordbergum Noordwolde
O Oenkerk Offingawier Oldeberkoop Oldeboorn Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Oldetrijne Olterterp Oosterbierum Oosterend Oosterlittens Oostermeer Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwierum Oosterwolde Oosterzee Oosthem Oostrum Opeinde Oppenhuizen Oranjewoud Oude Leije Oudebildtzijl Oudega Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudeschoot Oudkerk Oudwoude Ouwster-Nijega Ouwsterhaule
P Paesens Parrega Peins Peperga Piaam Pietersbierum Pingjum Poppingawier
Q
R Raard Rauwerd Ravenswoud Readtsjerk Reitsum Ried Rien Rijperkerk Rijs Rinsumageest Rohel Roodhuis Roodkerk Roordahuizum Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen
S Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Scherpenzeel Schettens Schiermonnikoog Schingen Schraard Sexbierum Siegerswoude Sijbrandaburen Sijbrandahuis Sint Nicolaasga Sint-Annaparochie Sint-Jacobiparochie Sintjohannesga Slappeterp Slijkenburg Sloten Smalle Ee Smallebrugge Snakkerburen Sneek Snikzwaag Sondel Sonnega Spanga Spannenburg Spannum Stavoren Steggerda Stiens Stroobos Suameer Suawoude Surhuisterveen Surhuizum Swichum
T Teerns Ter Idzard Terband Terhorne Terkaple Ternaard Teroele Terschelling Terwispel Terzool Tietjerk Tijnje Tirns Tjalhuizum Tjalleberd Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tzum Tzummarum
U Uiteinde Uitwellingerga Ureterp
V Veenklooster Veenwouden Vegelinsoord Vinkega Vlieland Vrouwenparochie
W Waaksens Waaxens Wâlterswâld Wanswerd Warfstermolen Warga Warns Warstiens Wartena Waskemeer Weidum Welsrijp Westergeest Westhem Westhoek Wetsens Wier Wierum Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wijns Wijtgaard Wirdum Witmarsum Wiuwert Wolsum Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wouterswoude Wyns Wytgaard
X
Y Ypecolsga
Z Zandhuizen Zurich Zwaagwesteinde Zwagerbosch Zweins
Recent toegevoegd in Friesland
Stuurhut 8, 3863 TD, Nijkerk
© 2009 - 2018
8.087 Zij gingen u voor Aantal consumenten dat
vorige week heeft vergeleken: